Kontrollerad luftkvalitet vid lackeringslinjer

Att hantera en lackeringslinje för bilar är komplicerat. Även minsta detalj kan få omfattande följder. Luftkvalitet är kritiskt i varje steg av processen i en färgbutik. Kontaminerad luft kan leda till dyra omarbetningar och man kan till och med tvingas stoppa linjen. Det kan i hög grad påverka den första genomströmningen och ett fordons övergripande produktionsschema.

Fel som kan framtvinga omlackering:

  • Damm i omgivningsluften eller från produktionprocessen
  • Människohår
  • Textilfibrer
  • Kontaminant som t.ex. silikon- eller PVC-partiklar
  • Mänskliga fel
  • Processfel

Omfattande studier visar att:

Omlackeringar gör att produktiviteten drabbas av:

  • Längre produktionsplaner
  • Ekonomiska förluster på grund av extra arbete
  • Negativ inverkan på nyckeltal
  • Ökade driftskostnader för lackeringslinjenoreningar

Hantera risker och identifiera defekter

Det är dyrt att hantera risker och identifiera defekter. Och fel uppstår hur noggrann man än är och hur många försiktighetsåtgärder man än vidtar. En erfaren mänsklig operatör har en upptäcktsfrekvens på mellan 80 och 90 %. Om robotar ersätter de mänskliga operatörerna ökar upptäcktsfrekvensen till ungefär 96 %föroreningar

Vikten av att undvika händelser där man tappar kontrollen

I samma ögonblick som förorenande partiklar i luften vållar en skada på en nylackerad yta inträffar en händelse då man har tappat kontrollen. Detta är tidpunkten då dyrbar omarbetning blir oundviklig.handling

Hantering av luftkvaliteten är av största vikt för att skapa en smidig leveranskedja

Att hantera luftkvaliteten för lackeringsprocesser är av största vikt för att bibehålla en smidig leveranskedja. Det är mycket viktigt att eliminera luftburna föroreningar i form av damm eftersom detta kan stoppa produktionen, vilket i sin tur ställer till problem både upp- och nedströms i leveranskedjan.

Det första steget för att ta kontroll över luftkvaliteten är att installera lämpliga filter för alla steg i lackeringsprocessen. Tidig upptäckt och effektiv hantering av kontamineringsriskerna är centrala för att minska produktionsstörningar och sänka kostnaderna.

AAF erbjuder en sann rådgivande metodik

Lackeringsverkstadens driftansvariga behöver assistansen från en betrodd rådgivare på plats som kan inspektera luftfiltreringen, utföra diagnostik och hjälpa till med löpande förbättringar som ger en optimal och effektiv lösning och reducerar både kostnader och risker. Vi arbetar enligt en rådgivande och teknisk metodik med mål att förstå alla era luftfiltreringsbehov, er tillämpning och era verksamhetsmål för att därigenom optimera verksamhetens prestanda och sänka den totala ägandekostnaden.

Lackeringen är den mest energiintensiva delen i biltillverkningen. Hela 75 % av den totala energi som går åt till processen används för att driva lackeringsverkstadens ugnar och sprutboxar. För att uppnå den luftkvalitet som krävs för optimal ytbehandling måste enorma luftvolymer temperaturregleras och förflyttas.

Utrustning på plats

• Handhållna laserpartikelmätare som kräver precis kalibrering för mätning av ytbehandlingstillämpningar
• Apparater för miljökontroll (t.ex. varmtrådsmanometer, fukt- och temperaturgivare och en digital tryckfallsmätare)
• Bärbart verkstadsmikroskop med ansluten digitalkamera
• Digitalt USB-mikroskop
• Mätare för elförbrukning
• Tillbehör som exempelvis röktest och verktyg för dammprovtagning

Så här kan vi hjälpa dig

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt VVS-system är den allra första åtgärden som AAF vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning och analyser som ska ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Genom att genomföra den här granskningen strävar vi efter att förstå ditt aktuella tillstånd och uppfylla dina luftfiltreringsbehov, användningsområden och målen för total luftkvalitet. Den anpassade luftfiltreringsundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktiga fördelar, genom att hjälpa dig spara pengar, minska risker och spara tid.